RODO

Drogi Użytkowniku,
Informuję, że strona, której właśnie korzystasz, jest dostosowana do wymogów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Cel, zakres i sposób przetwarzania danych osobowych przez stronę
Firmy Maxkomputer1. Administratorem Pani/Pana danych w serwisie jest Firma Maxkomputer, reprezentowana przez Roberta Ryżowicza, właściciela firmy
Maxkomputer z siedzibą przy Uznamska 39, 85-782 Bydgoszcz.
2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 662 789 501 lub za pośrednictwem e-mail: sklep@maxkomputer.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi przez Firmę Maxkomputer
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celu, jakim jest realizacja usługi.
6. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Administratora przy zachowaniu prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane przez czas niezbędny do wykonania usługi jak i po jej zakończeniu nie dłużej jednak jak do przedawnienia roszczeń w stosunku do wykonanej usługi.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu przetwarzania danych.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
11. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.